Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Raxmonov Q.

I.f.n, dotsent

06.01.10

Yer kadastri axborot ta’minoti metodologiyasi

2.

Ashurov A.

T.f.f.d.

06.01.10

Разработки организотционно экономических факторов повышение эффективности исползовании земел дехканских хозяйств (на примери южных областей Республики )

3.

Uspanqulov B

-

06.01.10

Bino va inshootlar davlat kadastrini yuritishning yagona uslubiyatini ishlab chiqish va uning axborot ta’minoti.

4.

Saydalieva G.

-

06.01.10

Qishloq xo‘jaligi yerlari monitoringini yuritishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari

5.

Kubaev Dj.

-

06.01.10

Qishloq xo‘jaligi yerlarini miqdor va hisobini yuritishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash

6.

Abdurahimova M.

-

11.00.07

Yer axborot tizimini shalklantirishda innovatsion texnologiyalarni tadbiq qilish (Toshkent viloyati misolida)