To'garaklar

GeoGIS” NOMLI TO‘GARAK

DASTURI

  T/r

To‘garak nomi

To‘garakning tasnifi

Ajratilgan soat

To‘garakni olib boruvchi

  1

ArcGIS

I-modul

ArcGIS dasturi yordamida geoma’lumotlar bazasi va mavzuli qatlamlarni yaratish hamda elektron raqamli xaritalarni tuzish

36

Abduraxmonov S.

Muslimbekov B.

  2

ArcGIS

 II-modul

ArcGIS dasturi yordamida tuzilgan ikki o‘lchamli xaritalarni uch o‘lchamga ko‘tarish va ob’ektlarni xarakatlantirish

36

Inamov A.

Muslimbekov B.  

  3

ArcGIS

 III-modul

ArcGIS dasturi yordamida fazoviy tahlillarni amalga oshirish (NDWI, NDVI, Geostatistical analysis, NDMI)

36

Shokirov Sh.

Muslimbekov B.

  4

3D-GIS

Sketch UP dasturi yordamida bino va inshootlarning hamda atrof muhitning uch o‘lchamli modelini qurish

36

Oymatov R.

Fayzullayev M.

  5

2D-GIS

Auto CAD dasturida ob’ektning 2 o‘lchamli chizmalarini va joyning topografik planini shakllantirish  

36

Aslanov I.

Boltayev Sh.

  6

DRON

Dron yordamida yerni masofadan zondlash va hududning uch o‘lchamli modelini yaratish

36

Inamov A.

Aliyarov J.

  7

Surveying-I

Teodolit yordamida yer maydonlarining planini tuzish (gorizontal va vertikal burchaklarni aniqlash)

36

Islomov O‘.

Samiyev Sh.

  8

Surveying-II

Nivelir yordamida trassaning bo‘ylama va ko‘ndalang profilini tuzish hamda kvadrat kataklar usulida yuzani nivelirlash

36

Valiyeva A.

Salimov A.

  9

Surveying-III

Elektron taxeometr yordamida hududning topografik s’yomka qilish va planini tuzish

36

Mamatqulov Z.

Toshpo‘latov O‘.

  10

Surveying-IV

GNSS yordamida yerning mutloq balandligini aniqlash va xatoliklarni tenglashtirish

36

Inamov A.

Musurmonov J.

11

Surveying-V

GPS yordamida yer maydonining yuzasini aniqlash

36

Muxtorov O‘.

Musurmonov J.