Ilmiy ishlar

Ilmiy-tadqiqot ishlari mavzusi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

1

Differensial tenglamalarni yechimlari va ularning injenerlik masalalarga tadbiqlari

Matematik modellashtirish asosida chiziqli va chiziqsiz dinamik masalalarning matematik modelini qurish, sonli yechish algoritmi  va kompyuter programmalarini yaratish, jumladan gidrotexnik inshootlar elementlarining kuchlanish-deformatsiyalanish xolati, turgunligi va tebranishining matematik modeli, algoritmi va kompleks xisoblash dasturlarini yaratishdan iboratdir.

Matematik modellashtirish asosida gidrotexnik inshootlar elementlaridagi dinamik jarayonlarning matematik modeli kuriladi, va differensial tenglamasi tuzilib uni sonli yechish algoritmi va xisoblash uchun algoritmik dasturlar yaratiladi.