O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Yer tuzishni loyihalash

“Yer tuzishni loyixalash” fani talabalarni yer tuzish sohasining nazariy bilimlari, amaliy koʻnikmalari, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifasini bajaradi.

2

Yer tuzish

“Yer tuzish” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy koʻnikmalar, hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi.

3

Landshaftli yer tuzish

“Landshaftli yer tuzish” fani landshaftshunoslik masalalarini o‘rganish, hududlarni landshaftlariga mos ishlarni olib borish va ayniqsa, murakkab landshaftli joylardagi eroziya jarayonlarini bilish, tuproq eroziyasining iqtisodiyotga yetkazayotgan zararlarini ilg‘ab olgan holda xo‘jaliklarning ichki yer tuzish loyihalarini tuproq eroziyalariga qarshi tadbirlar asosida ishlab chiqish, shuningdek, eroziyaga qarshi tadbirlarning iqtisodiy va ekologik samaradorligini aniqlash kabi vazifalarni o‘z ichiga oladi.

4

Yer tuzishni loyihalashda avtomatlashgan tizimi

“Yer tuzishni loyihalashning avtomatlashgan tizimlari” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, huquqiy xodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

5

Yer huquqi

“Yer huquqi” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy koʻnikmalar, huquqiy xodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

6

YTva YKIT va rejalashtirish

“Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va rejalashtirish” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyo qarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi.

7

Yerdan foydalanish iqtisodi

“Yerdan foydalanish iqtisodi” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy kunikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifasini bajaradi.

8

Yer tuzish iqtisodi

“Yer tuzish iqtisodi” fani talabalarni yer tuzishning iqtisodiy qirrasi boʻyicha nazariy bilimlar, amaliy koʻnikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifasini bajaradi.

 

70810601-Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish magistratura bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Экономика землепользования

Yerdan foydalanish iqtisodiyoti bo‘yicha tushuncha va ko‘nikmalar hosil qilish, boshqaruv bo‘yicha tezkor axborotlarni yaratishga hamda ishlab chiqarish sohalarida qo‘llay olishga yo‘naltirishdan iborat.

2

Yerdan foydalanishda integratsion boshqaruv

Yerdan foydalanishda integratsion boshqaruv bo‘yicha tushuncha va ko‘nikmalar hosil qilish, boshqaruv bo‘yicha tezkor axborotlarni yaratishga hamda ishlab chiqarish sohalarida qo‘llay olishga yo‘naltirishdan iborat.

3

Hududlarni rivojlantirish

Hududlarni rivojlantirish bo‘yicha tushuncha va ko‘nikmalar hosil qilish, boshqaruv bo‘yicha tezkor axborotlarni yaratishga hamda ishlab chiqarish sohalarida qo‘llay olishga yo‘naltirishdan iborat.