O'qitiladigan fanlar

O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Yer tuzishni loyihalash

“Yer tuzishni loyixalash” fani talabalarni yer tuzish sohasining nazariy bilimlari, amaliy koʻnikmalari, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifasini bajaradi.

2

Yer tuzish

“Yer tuzish” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy koʻnikmalar, hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi.

3

Landshaftli yer tuzish

“Landshaftli yer tuzish” fani landshaftshunoslik masalalarini o‘rganish, hududlarni landshaftlariga mos ishlarni olib borish va ayniqsa, murakkab landshaftli joylardagi eroziya jarayonlarini bilish, tuproq eroziyasining iqtisodiyotga yetkazayotgan zararlarini ilg‘ab olgan holda xo‘jaliklarning ichki yer tuzish loyihalarini tuproq eroziyalariga qarshi tadbirlar asosida ishlab chiqish, shuningdek, eroziyaga qarshi tadbirlarning iqtisodiy va ekologik samaradorligini aniqlash kabi vazifalarni o‘z ichiga oladi.

4

Yer tuzishni loyihalashda avtomatlashgan tizimi

“Yer tuzishni loyihalashning avtomatlashgan tizimlari” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, huquqiy xodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

5

Yer huquqi

Yer huquqifani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy koʻnikmalar, huquqiy xodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

6

YTva YKIT va rejalashtirish

“Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va rejalashtirish” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyo qarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi.

7

Yerdan foydalanish iqtisodi

“Yerdan foydalanish iqtisodi” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy kunikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifasini bajaradi.

8

Yer tuzish iqtisodi

Yer tuzish iqtisodifani talabalarni yer tuzishning iqtisodiy qirrasi boʻyicha nazariy bilimlar, amaliy koʻnikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifasini bajaradi.

9.

Davlat va huquq nazariyasi

Davlatning amal qilishi va uning tuzilmaviy organlari; davlat va huquqning hozirgi zamon tushunchasi, huquq shakllari, huquq ijodkorligi, huquqiy ong va huquqiy madaniyat, huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik, ularning turlari; qonuniylik; davlat mexanizmini amalga oshirish kabi masalalarni, davlat va huquq tarixini tahlil qila oladigan, normativ-huquqiy aktlarni sharhlash va qo’llash, davlat va huquq tarixidan olgan bilimlarini tarixiy merosni hurmatlash,, hodisa va jarayonlarni tahlil qilish usullarini qo’llash, huquqiy muammolar bo’yicha yechimlar qabul qilish ko’nikmalariga ega kadrlarni tayyorlash  

10.

Konstitutsiyaviy huquq

Konstitutsiyaviy huquq tizimini, unda tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarni, jamiyat va davlat tuzumining asoslarini hamda davlat hokimiyatini amalga oshirish bilan bog’liq bo’lgan munosabatlarga doir masalalarni chuqur tahlil qila oladigan kadrlar tarbiyalashdir.

11.

Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar

Modulning asosiy maqsadi talabalarni sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga oid masalalar yuzasidan chuqur bilim olishini ta’minlashdan iborat. Shuningdek, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar bilan ishlash qobiliyatini shakllantirish, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini tahlil etish va baholash uchun zaruriy bilimlar asosini ta’minlash hamda talabalarda mantiqiy va tanqidy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirish hisoblanadi.

12

Yerdan foydalanish ekologiyasi

Talabalar yerdan foydalanisn ekologiyasining nazariy asoslari, atrof -muhit. inson va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir, respublika yer resurslari va ularning ekologik holati, yer ekologiyasi  va atrof muhitning ifloslanishi, yerdan foydalanishda ekologik xavfsizlik masalalari yoritib beriladi.

13

Davlat yer nazorati

Talabalarga yer bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat yer nazorati yuritishning o’ziga xos xususuyatlarini va  uni yuritishning tamoyillarini o’rgatadi

 

70810601-Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish magistratura bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Yerdan foydalanish iqtisodi

Yerdan foydalanish iqtisodiyoti bo‘yicha tushuncha va ko‘nikmalar hosil qilish, boshqaruv bo‘yicha tezkor axborotlarni yaratishga hamda ishlab chiqarish sohalarida qo‘llay olishga yo‘naltirishdan iborat.

2

Yerdan foydalanishda integratsion boshqaruv

Yerdan foydalanishda integratsion boshqaruv bo‘yicha tushuncha va ko‘nikmalar hosil qilish, boshqaruv bo‘yicha tezkor axborotlarni yaratishga hamda ishlab chiqarish sohalarida qo‘llay olishga yo‘naltirishdan iborat.

3

Hududlarni rivojlantirish

Hududlarni rivojlantirish bo‘yicha tushuncha va ko‘nikmalar hosil qilish, boshqaruv bo‘yicha tezkor axborotlarni yaratishga hamda ishlab chiqarish sohalarida qo‘llay olishga yo‘naltirishdan iborat.

4

Yer resurslarini boshqarishni huquqiy asoslari

Yer resuurslarini boshqarish tizimida uni asosiy qirralaridan biri bo’lgan huquqiy qirrasini har tomonlama asoslangan holda o’rganish va bu sohada ma’lum amaliy ko’nikmalarga ega bo’lish, Yer kodeksi va yer resurslarini boshqarish tizimini bugungi zamon talablari darajasida takomillashtirish bo’yicha respublika rahbariyati va hukumati tomonidan qabul qilinayotgan turli normativ-huquqiy hujjatlarga asoslanadi.