Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

Фаннинг номи

Фан хақида қисқача маълумот

1

Тупроқшунослик ва деҳқончилик .

 

Фаннинг мақсади: талабаларда тупроқ ҳосил бўлиш жараёни, тупроқларнинг   тарқалиши, хусусиятлари, морфологик белгилари, тупроқ унумдорлигини ошириш чора-тадбирлари ва тупроқларнинг сифатини бахолаш кўрсаткичлари, ўсимликларнинг яшаш шароитлари, деҳқончилик тизими ва қонунлари, қўлланиладиган органик ва минерал ўғитларнинг хосса ва хусусиятлари, кимёвий таркиби ҳамда тупроқда кечадиган жараёнларни ўрганиш бўйича назарий ва амалий билимларни шакллантиришдан иборат.

Фаннинг вазифаси: Тупроқшунослик ва деҳқончиликка оид мумтоз назарий ва амалий таянч тушунчаларни талабалар онгига сингдириш, Ўзбекистонда тарқалган тупроқларнинг ҳосил бўлиши, хоссалари ва уларни бошқариш, тупроқ унумдорлигини ошириш йўллари, ўсимлик маҳсулотлари етиштиришда амалга ошириладиган агротехнологик жараёнлари ҳақида билим бериш.

2

Атроф муҳит биотехнологияси

Фаннинг асосий мақсади - талабаларда тирик организмлар, уларнинг органлари, тўқима, ҳужайра тузилиши, функциялари, кимёвий таркиби ҳамда уларда кечадиган жараёнларни  ўрганиш, атроф муҳит муҳофазаси соҳасидаги масалаларни ечишда қўлланадиган биотехнологик усулларнинг амалий ва назарий томонлари тизимли равишда очиб бериш бўйича назарий ва амалий билимларни шакллантиришдан иборат.

Фаннинг вазифаси – талабаларга:

- ҳаётнинг моҳияти, унинг тузилиш даражалари, шакллари;

-ҳаёт ривожланишининг умумий қонуниятларини тадбиқ қилиш;

- биологик қонуниятларни халқ хўжалигининг барча тармоқларига тадбиқ этиш ва энг аввало экологик муҳитни сақлаш, серҳосил экин навлари ва чорва ҳайвон зотларини  яратиш ҳамда шу асосда инсон фаровонлигини ошириш;

- қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда бактерияларнинг, вирусларнинг ҳамда замбуруғларнинг фойда ва зарарли томонларини кенг ўрганиш билан уларни тадбиқ қилиш;

- бактерияларнинг тузилиши, хусусиятлари, уларнинг кўпайиши ва қишлоқ хўжалигида қўлланиши бўйича назарий ва амалий билимларни шакллантириш;

- сув ва тупроқ, микроорганизмларининг функциялари, тузилишлари ва хусусиятларини ҳамда қўлланишларини ўрганиш;

- микробиологик усулларни, яъни микроскоп билан ишлаш, бактерияларни кўпайтириш ва уларни аниқлаш усуллари, препарат тайёрлашни, озуқа муҳитини тайёрлаш ҳолатини, бактерияларнингтупроқ унумдорлигини оширишдаги аҳамиятини ўрганиш;

- биотехнология усулларининг моҳиятини ўргатиш, табиий хом ашёлар асосида биологик фаол бирикмаларни олиш, экологик соф технологияларни қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришида қўллаш ва улардан инсон турмушини яхшилашдаги ўрнини ўргатишдан иборатдир.

3

Тупроқшунослик ва ўсимликшунослик

Фанни ўқитишдан мақсад -  Қишлоқ хўжалик техникаси таълим соҳаси талаблари доирасида  “Тупроқшунослик ва ўсимликшунослик асослари” фани талабаларга тупроқшунослик, деҳқончилик ва ўсимликшунослик соҳаларидаги билимларнинг назарий ва амалий асослари, тупроқ ҳосил бўлиш жараёни, тупроқнинг хоссалари, тупроқларнинг тарқалиш қонуниятлари ва таснифи, уларнинг эколого-мелиоратив ҳолатини ифодаловчи кщрсаткичлар, уларни яхшилаш чора-тадбирлари, деҳқончиликда қўлланиладиган агротехнологик жараёнларни ўргатиш, ишлаб чиқариш амалиётига тадбиқ қилиш, асосий қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш технологиялари бўйича амалий кўникмаларни ҳосил қилишнинг назарий ва амалий томонларини ўрганишга йўналтириш вазифасини бажаради.

Фаннинг вазифаси - - тупроқ ҳосил бўлиш жараёнининг моҳияти, умумий схемаси, ўсимликларнинг тузилиши, морфологияси, биологияси, яшаш шароитлари ва деҳқончилик қонунлари; тупроқ хоссалари, етиштирилаётган экин турлари ҳақида тасаввурга эга бўлиши;

- тупроқ ҳосил бўлишига таъсир кўрсатувчи асосий омиллар ва шароитлар, тупроқнинг органик қисми, кимёвий таркиби, тупроқ структураси, тупроқ хоссалари, уларни мўътадиллаштириш йўллари, тупроқ унумдорлиги, тупроқларнинг таснифи,  тупроқнинг сув режими, алмашлаб экишнинг илмий асослари ва ташкил қилиш тартиби,  тупроққа асосий, экишдан олдин ва кейин ишлов бериш, деҳқончилик тизимининг ривожланиш тарихи ва таснифи, деҳқончиликнинг зонал тизимлари ва уларнинг илмий асослари, асосий қишлоқ хўжалик экинларнинг ўзига хос хусусиятларини билиши ва улардан фойдалана олиши;

- Ўзбекистонда тарқалган тупроқлар хусусиятлари ва ҳолатини назарда тутган ҳолда ўсимликларни жойлаштириш, сувтежамкор суғориш усуллари ва техникасидан фойдаланиш, қишлоқ хўжалигининг барча соҳасида замонавий деҳқончилик ютуқларини қўллай олиш, қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тупроқ хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда замонавий ресурстежамкор техника ва мосламалардан фойдаланиш кўникмаларига эга бўлиши керак.

 

4

Тупроқ ресурлари ва улардаан фойдаланиш

       Фаннинг мақсади: талабаларда тупроқ ҳосил бўлиш жараёни, тупроқларнинг   тарқалиши, хусусиятлари, морфологик белгилари, тупроқ унумдорлигини ошириш чора-тадбирлари ва тупроқларнинг сифатини бахолаш кўрсаткичлари, ўсимликларнинг яшаш шароитлари, деҳқончилик тизими ва қонунлари, қўлланиладиган органик ва минерал ўғитларнинг хосса ва хусусиятлари, кимёвий таркиби ҳамда тупроқда кечадиган жараёнларни ўрганиш бўйича назарий ва амалий билимларни шакллантиришдан иборат.

Фаннинг вазифаси: Тупроқшунослик ва деҳқончиликка оид мумтоз назарий ва амалий таянч тушунчаларни талабалар онгига сингдириш, Ўзбекистонда тарқалган тупроқларнинг ҳосил бўлиши, хоссалари ва уларни бошқариш, тупроқ унумдорлигини ошириш йўллари, ўсимлик маҳсулотлари етиштиришда амалга ошириладиган агротехнологик жараёнлари ҳақида билим бериш.

 

Магистратута босқичида

т/р

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

  1.  

Мелиоратив тупроқшунослик ва деҳқончилик

Мелиоратив тупроқшунослик фани Мелиоратив ҳолати қониқарсиз ерларнинг хоссалари, уларни бошқариш, агро ва гидромелиоратив тадбирларни илмий асослаш, етиштириладиган экинларни танлаш, жойлаштиришва агротехнологик тадбирларни (тупроққа ишлов бериш, экиш, ўғитлаш, суғориш, ва ҳ.к) ерларнинг ҳолатини инобатга олиб табақалаштирган ҳолда ишлаб чиқариш амалиётида қўллашнинг илмий асосларини ўрганади.