Абдурахмонов Сарвар Нарзуллайевичнинг (PhD) диссертатсия иши муҳокамаси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгашнинг 11.00.06–“Геодезия. Картография” ихтисослиги бўйича (техника фанлари) илмий семенари 2019 йил 27 декабр соат 10-00 даги навбатдаги йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

Абдурахмонов Сарвар Нарзуллайевичнинг 11.00.06–“Геодезия. Картография” ихтисослигида “Геоахборот технологиялари ва картографик методлар асосида минтақавий демографик жараёнларни тадқиқ қилиш (Ўзбекистон Респуликаси жанубий минтақаси мисолида)” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертатсия иши муҳокамаси

Илмий раҳбар: Сафаров Эшкабул Юлдашович техника фанлари доктори, профессор

Тақризчилар: Суюнов А.С.т.ф.д. профессор. Назаров М.И. г.ф.н. доцент