Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

1

Абдуллаев А.А.

йўқ

01.01.02 Математик физика ва дифференциал тенгламалар

Иккинчи тур аралаш типдаги тенгламалар учун Пуанкаре – Трикоми чегаравий масаласига ўхшаш масалалар

2

Тўраев Ф.Ж.

йўқ

05.01.07 Математик моделлаштириш, сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

Ичидан суюқлик оқиб ўтаётган қовушқоқ эластиc қувурларнинг тебраниш жараёнини математик моделлаштириш.

3

Холтўраев Х.Ф.

йўқ

01.01.04 Геометрия ва Топология

Идемпотент эҳтимоллик ўлчовлари функторини текис фазолар категориясига кўтариш

4

Комилова Х.М.

йўқ

05.01.07 Математик моделлаштириш, сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

Суюқликни транспортировка қилувчи қувурларнинг динамик холатини баҳолаш учун математик моделлар, методлар ва алгоритмлар ишлаб чиқиш

5

Нормўминов Б.

йўқ

01.02.04- деформатсияланувчи қаттиқ жисмлар механикаси

Расчет параметрических колебаний вязкоупругой оболочки переменной толщины

6

О.Р. Кучаров

т.ф.н. доц.

05.01.07 Математик моделлаштириш, сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

Суюқлик-газ қувурларининг динамик масалаларини эчиш учун моделлар, методлар, алгоритмлар ва компютер дастурларини ишлаб чиқиш.