Тадқиқотчилар

            Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Абдураҳмонов Сарвар Нарзуллаевич

Техника фанлари доктори (DSc)

11.00.06-Геодезия Kартография

"ГАТ асосида демографик жараёнларни картага олишнинг илмий - услубий асосларини такомиллаштириш. (Ўзбекистон Республикаси минтақалари мисолида)"

2

Абдираманов Рашид Дусчанович

Катта ўқитувч и 

06.01.10 - "Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги"

Аҳоли яшаш пунктлари ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ( Қорақалпоғистон  Республикасининг жанубий туманлари мисолида)

3

Ойматов Рустам Камариддинович

доцент 

11.00.06-Геодезия Картография

Геоахборот тизим ва технологиялари асосида қишлоқ хўжалигининг электрон карталарини тузиш услубини такомиллаштириш  (Бухоро вилояти мисолида)

4

Инамов Азизи Низамович

доцент

06.01.10-Ер тузиш, кадаст р ва ер мониторинги 

Қишлоқ хўжалиги ерларини солиққа тортишда меъёрий қиймат кўрсаткичларини аниқлаш тизимини такомиллаштириш

5

Хикматуллаев Санжар Иззатуллаевич 

ассистент

11.00.06- Геодезия Картография   

ГАТ технологияларидан фойдаланиб ҳудудлар кадастри карталарини тузиш услубини ишлаб чиқиш (Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти мисолида)

6 МАТКУЛОВ ЗОҲИД ЖОНҚОБИЛОВИЧ   ассистент 11.00.07 – Геоинформатика Геоинновацион технологиялар асосида қишлоқ хўжалиги экинларини мақбул жойлаштириш тизимини такомиллаштириш  (Сурхондарё вилояти мисолида)
7 Валиева Альбина Робертовна   ассистент 11.00.06- Геодезия Картография

Ўзбекистон шароитида миноравий иншоотларнинг деформациясини геодезик усуллар билан аниқлашни такомиллаштириш.