Илмий ишлар

илмий-тадқиқот ишлари мавзуси

Мақсад ва вазифалари тўғрисида қисқача маълумот

1

Дифференциал тенгламаларни ечимлари ва уларнинг инженерлик масалаларга тадбиқлари

Математик моделлаштириш асосида чизиқли ва чизиқсиз динамик масалаларнинг математик моделини қуриш, сонли ечиш алгоритми  ва компьютер программаларини яратиш, жумладан гидротехник иншоотлар элементларининг кучланиш-деформацияланиш холати, тургунлиги ва тебранишининг математик модели, алгоритми ва комплекс хисоблаш дастурларини яратишдан иборатдир.

Математик моделлаштириш асосида гидротехник иншоотлар элементларидаги динамик жараёнларнинг математик модели курилади, ва дифференциал тенгламаси тузилиб уни сонли ечиш алгоритми ва хисоблаш учун алгоритмик дастурлар яратилади.