Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Abdullaev A.A.

yo‘q

01.01.02 Matematik fizika va differensial tenglamalar

Ikkinchi turdagi aralash tipdagi tenglamalar uchun Puankare – Trikomi chegaraviy masalasiga o‘xshash masalalar

2

To’rayev F.J.

yo‘q

05.01.07 Matematik modellashtirish, sonli usullar va dasturlar majmui

Математическое моделирование колебательных процессов вязкоупругих трубопроводов с протекающей жидкостью

3

Xolto‘raev X.F.

yo‘q

01.01.04 Geometriya va Topologiya

Idempotent ehtimollik o‘lchovlari funktorini tekis fazolar kategoriyasiga ko‘tarish

4

Комилова Х.М.

yo‘q

05.01.07 Matematik modellashtirish, sonli usullar va dasturlar majmui

Разработка математических моделей, методов и алгоритмов для оценки динамического поведения трубопроводов транспортирующих жидкость

5

Normo’minov B.

yo‘q

01.02.04-Механика деформируемого твердого тела

Расчет параметрических колебаний вязкоупругой оболочки переменной толщины