Кафедра ходимлари

Бабажанов Аллаберган Рўзимович

Ердан фойдаланиш кафедраси мудири

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: alik5656@bk.ru

Батафсил

 

 

Бабажанов Аллаберган Рўзимович

Илмий даражаси, унвони

Иқтисод фанлари номзоди, доцент

Ердан фойдаланиш кафедраси мудири

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: alik5656@bk.ru

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Ер ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш, қишлоқ хўжалик ерларини баҳолаш

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Бобожонов А.Р., Рахмонов Қ.Р., Ғофиров А.Ж. Ер кадастри. Дарслик. Т.: ТИМИ, 2009 й. 210 бет

2. Бабажанов А.Р., Рўзибоев С.Б. Аҳоли яшаш жойлари кадастри(ўқув қўлланма) Т., Тафаккур, 2011, 186б.

3. Бабажанов А.Р., Нишанбоев Н.М., Назаров Б.Р. Кўчмас мулк кадастри асослари ( ўқув қўлланма) Т.,Давр, 2012, 138б.

4. Бабажанов А.Р., Рахимов В.Р. Давлат кадастрлари асослари ( ўқув қўлланма). Т., Файласуфлар,2013

5. Бабажанов А.Р. Кўчмас мулк кадасчтри ( ўқув қўлланма) Т., ТАҚИ, 2014, 174 б..

6. Бабажанов А.Р. Маданий мерос объектлари давлат кадастрини юритиш. Ўзбекистон географлари жамиятининг 1Х сеъезди материаллари. ЎзМУ,2014.

7..Babajanov A.R., Raxmanov Q., G’ofirov A. Yer kadastri.Darslik.T.: Mubina poligraf servis MCHJ. 2014.

8. Бабажанов А.Р., Мусаев И.М., Хайитов Х.Ж. Худудларни инженерли жиҳозлаш ( ўқув қўлланма) . Т., ТИМИ, 2015

9.А.Бабажонов,А.Ғофиров. Ер тузиш. Агроилм №2 2017йил.

10. Бабажанов А.Р., Ғофиров А.Ж. 5А410701 “Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошқариш” муьахассислиги учун магистрлик диссертациясини  тайёрлаш бўйича услубий  кўрсатма. Тошкент, ТИМИ, 2017, 3,2 б.т.

11. Бабажанов А.Р., Муқумов А.М., Шарипов С.Р.Худудларни ри вожлантириш ( ўқув қўлланма). Т., ТИҚХММИ, 2018, 378б.

12. Бабажанов А.Р., Муқумов А.М., Хафизова З.Х. Ердан фойдаланишда интеграцион бошқарув ( ўқув қўлланма) Т., ТИҚХММИ, 2018, 374б.

13. Бабажанов А.Р., Рўзибоев С.Б., Мажитов Б. Ердан фойдаланиш асослари( ўқув қўлланма). Т., ТИҚХММИ, 2018, 178б.

14. Babajanov Allabergan “Diversification of land fund” monography, 2019 y.

 

Муқумов Абдуғани Муратович

Ердан фойдаланиш кафедраси катта ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Муқумов Абдуғани Муратович

Илмий даражаси, унвони

Ердан фойдаланиш кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда  ер муносабатларини тартибга солиш масалалари

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. М.Р.Мирзаабдуллаева, А.Муқумов, З.Х.Хафизова.Ер ҳуқуқи.ўқув қўлланма. ТИМИ босмахонаси,2016 йил.193 бет

2.А.Р. Бабажанов, А.М.Муқумов. “Ер тузиш маскани” рисола, Т.: Молия иқтисод, 2016 йил. 164 бет.

3. А.Р. Бабажанов, А.М.Муқумов, С.Шарипов. “Ҳудудларни ривожлантириш” фанидан ўқув қўлланма, Т.: ТИМИ босмахонаси,186 бет

4. А.Р. Бабажанов, А.М.Муқумов, З.Х.Хафизова. “Ердан фойдаланишда интеграцион бошқарув” фанидан ўқув қўлланма, Т.: ТИМИ босмахонаси,183 бет

5.Фермер, муаммо, ечим.. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали,2010йил, № 3. 28-бет

6.Ердан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий механизмининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари. “Ер–сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда замонавий технологияларни қўллаш муаммолари”мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари,2011йил.,

31-33 бетлар.

7.Эффективность и оптимизация функционирования фермерских   хозяйств в условиях многоукладного сельского хозяйства. «Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишнинг долзарб муаммолари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами,2011йил., 1–қисм,77-79 стр.

8.Ер фондини ноқишлоқ хўжалик эҳтиёжларига тақсимлаш зарурияти билан боғлиқ муаммолар.«Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишнинг долзарб муаммолари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами 2011йил.,

1–қисм,49-51 бетлар

9.Основные экономические факторы для повышения эффективности использования орошаемых земель в фермерском хозяйстве. Экономика и финансы-

М.:2011йил.№5, стр.10-12

 10.Суғориладиган ерлардан унумли фойдаланиш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали, 2012йил. №6 40-бет

 11.Ердан оқилона фойдаланишни рағбатлантириш ер муносабатларини тартибга солиш механизми сифатида. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 2014йил.

 12.Land menejement role at protection of land resources. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплми2014йил.

 13.Фермер хўжалиги дала (ер участкаси) паспорти. Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали, 2015йил. №2

 14.Табиий муҳит муҳофазаси ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг иқтисодий-ҳуқуқий механизми. Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали,2015йил

. №6 35-бет

15.Application of Geoinformation systems for management of land resours of the contry. GISCA 2015йил Халқаро конференция материаллари.

16.Экономические вопросы сельскохозяйственного землепользования Узбекистана. «AGRO ILM»2016йил.№5-сон 88-89бетлар.

17.Ноқишлоқ хўжалик тармоқларига ер ажратиш муаммолари. «AGRO ILM»2016 йил  махсус сон  96 бет.

18.Фермер хўжаликлари ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари (Сирдарё вилояти мисолида). Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали,2017 йил. №5, 42-бет

19.История землепользования на территории Узбекистана. «AGRO ILM»2017йил №3-сон  117-118 бетлар

20.Сервитут ҳуқуқи ва унинг юзага келиш асослари. «Глобаллашув шароитида сув хўжалигини самарали бошқариш муаммолари ва истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами

21.«Ердан фойдаланишда интеграцион бошқарув» фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича методик кўрсатма.        Тошкент, ТИМИ босмахонаси, 2016йил,90 бет

22. Yerdan foydalanishda integratsion boshqaruv» fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma, Toshkent, TIMI bosmaxonasi,  2017, 73 bеt

23. “YER HUQUQI” fanidan mustaqil ta’limni tashkil etish va bajarish bo‘yicha USLUBIY  KO‘RSATMA, Toshkent, TIQXMMI bosmaxonasi,  2018, 32 bеt

24. ҲУДУДЛАРНИ  РИВОЖЛАНТИРИШ”фанидан амалий машғулотларни ўтказиш учун услубий  кўрсатма, Toshkent, TIQXMMI bosmaxonasi,  2018, 32 bеt.

25. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕпо подготовке выпускных работ для студентов высшего учебного  заведения по направлению:5410700 — «Землеустройство и земельный кадастр»квалификация — бакалавр, Ташкент, Типография ТИИИМСХ, 2018,47 стр

 Хафизова Зулфия Холмуратовна

Ердан фойдаланиш кафедраси катта ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Хафизова Зулфия Холмуратовна

Илмий даражаси, унвони

Ердан фойдаланиш кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиши:Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда  ер муносабатларини тартибга солиш масалалари

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. М.Р.Мирзаабдуллаева, А.Муқумов, З.Х.Хафизова.Ер ҳуқуқи.ўқув қўлланма. ТИМИ босмахонаси, 2016йил.193 бет

2. Ердан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий механизмининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари. “Ер –сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда замонавий технологияларни қўллаш муаммолари”мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари, 2011йил.,31-33 бетлар.

5.Ер фондини ноқишлоқ хўжалик эҳтиёжларига тақсимлаш зарурияти билан боғлиқ муаммолар. «Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишнинг долзарб муаммолари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами 2011йил., 1– қисм, 49-51 бетлар

6.Основные экономические факторы для повышения эффективности использования орошаемых земель в фермерском хозяйстве. Экономика и финансы -М.:2011йил.№5, стр.10-12

7.Суғориладиган ерлардан унумли фойдаланиш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали, 2012йил. №6 40-бет

9.Land menejement role at protection of land resources. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплми2014йил

10.Фермер хўжалиги дала (ер участкаси) паспорти. Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали, 2015йил. №2

11.Табиий муҳит муҳофазаси ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг иқтисодий-ҳуқуқий механизми.Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали, 2015йил. №6  35-бет

12.Application of Geoinformation systems for management of land resours of the contry. GISCA 2015йил. Халқаро конференция материаллари

13. Экономические вопросы сельскохозяйственного землепользования Узбекистана. «AGRO ILM»2016йил №5-сон 88-89 бетлар

14.Ноқишлоқ хўжалик тармоқларига ер ажратиш муаммолари. «AGRO ILM»2016 йил  махсус сон  96 бет

15.Фермер хўжаликлари ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари (Сирдарё вилояти мисолида). Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали, 2017 йил.  №5,42-бет

16. История землепользования на территории Узбекистана. «AGRO ILM»2017йил №3-сон.117-118 бетлар

17.Сервитут ҳуқуқи ва унинг юзага келиш асослари. «Глобаллашув шароитида сув хўжалигини самарали бошқариш муаммолари ва истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами.

18.«Ердан фойдаланишда интеграцион бошқарув» фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича методик кўрсатма.        Тошкент, ТИМИ босмахонаси, 2016йил, 90 бет

Сулайманова Мунира Холиқовна

Ердан фойдаланиш  катта ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Сулайманова Мунира Холиқовна

Илмий даражаси, унвони

-

Ердан фойдаланиш  катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиши: Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда  ер муносабатларини тартибга солиш масалалари

Асосий илмий–услубий ишлари:

 1. Ўрмон тузиш асослари ва ихота дарахтлари полпосаларини лойихалаш. Ўқув қўлланма. –Т.:ТИМИ, 2010, 136 б
 2. “Ер тузиш ишларини ташкил қилиш ва режалаштириш ” фанидан Ўқув қўлланма (кирил,лотин алифбосида). –Т.:ТИМИ, 2013-96 бет
 3. “Атроф мухит мухофазасида щрмонларнинг аҳамияти” Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги  журнали №12 2015 йил
 4. “Формирование и ведениие государственного кадастра исторического и кулътурного наследия  в Узбекистане” ТИМИ 14-16 май кунлари ўтказилган “Ер, сув ва табиий ресурсларни Геофазовий бошқариш муамммолари ” Халқаро илмий амалий конференция 2015 йил 82-84 бетлар.
 5. Организация и планоровании землеустроителъных работ. Учебное пособие. –Т.:ТИИМ, 2016,140-стр.
 6. Основы лесоустройства и проектирование защитных лесных полос. Учебное пособие. –Т.:ТИИМ, 2017,117-стр.
 7.  “Қишлоқ хўжалиги ерларини баҳолаш услубларини такомиллаштириш” Агро илм журнали №3 2017 й 110-111 бетлар
 8. А.Бабажанов–доцент, М.Сулейманова–катта ўқитувчи. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш уларни ташкил этиш тизимида ер-ахборот таъминоти. “Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси ахборотномаси, 4/2017. (47-50 б)
 9. Основы лесоустройства и проектирование защитных лесных полос. Методическое пособие. –Т.:ТИИМ, 2017,120-стр.
 10. “Абсолют нуқтани изловчи замонавий геодезик асбоб Leica AT930/960” ИНТЕРНАУКА 2018
 11. “Вопросы землепользования лесного фонда республики Узбекистан” Эковестник №6, 2018 г.
 12. Бабажанов А.Р., Сулейманова М.Х., Абдиваитов Х.А. Қишлоқ хўжалиги ерларининг кадастрли қийматини аниқлаш услубларини ГАТ технологиялари асосида такомиллаштириш. Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 54 жилд, 2018 йил. (210-213 б)
 13.  «Қишлоқ хўжалиги ерларининг кадастрли қийматини аниқлаш услубларини такомиллаштириш» Агро илм журнали №2 2019 й 109-110 бетлар

 

Усманов Юсуф Аликулович

Ердан фойдаланиш кафедраси ассистенти

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: usmanov.yu@mail.ru

Батафсил

 

 

Усманов Юсуф Аликулович

Илмий даражаси, унвони

-

Ердан фойдаланиш кафедраси ассистенти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: usmanov.yu@mail.ru

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Қишлоқ  хўжалигида ҳолати бузилган ерларни тиклашнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш.

Асосий илмий–услубий ишлари:

1.Гидрокимёвий мелиорантлар тупроқ структурасини яхшиловчи воситалар. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 13 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани. 2013йил. 85-88бетлар.

2.Ер мониторингини ўтказишда  техник- ахборот воситаларининг  ўрни. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 13 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани. 2013йил. 75-78бетлар.

3.Ерларни хуқуқий мухофаза қилишда ер мониторингининг аҳамияти. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 14 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани. 2014йил. 75-78бетлар.

4.Ресурс солиқлари ва уларни мукаммалаштириш масалалари. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 15 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани. 2014йил. 75-78бетлар.

5.Ўзбекистонда ер мониторинги юритилишининг аҳамияти.Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 13 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани.2013йил. 100-102бетлар.

6.Соғломлаштириш  мақсадларига  мўлжалланган ерларнинг ҳуқуқий ҳолати. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 15 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани.2015йил. 75-78бетлар.

7.Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашда замонавий технологиялардан фойдаланиш фарғона вилояти мисолида.Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 14 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани. 2015йил. 80-83бетлар.

8.Ресурс солиқлари ва уларни мукаммалаштириш масалалари. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 14 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани.2015йил. 297-300бетлар.

9.Атроф -муҳитни муҳофаза  қилиш, табиий ресурслардан  оқилона фойдаланиш ва қайта тиклашнинг давлат бошқаруви. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 14 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани.2015йил. 273-275бетлар.

10.Ерларни  хуқуқий мухофаза қилишда ер мониторингини юритилиши.Қишлоқ хўжалик журнал.2015йил. №5 3бет.

11.Ерларни мелиоратив холатини яхшилашда замонавий геодезик технологиялардан фойдаланиш. Ер. Сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муоммолари мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция материаллари 2016йил.май 14-16 кунлари.

12.Ер ҳисобини юритиш тизими.Агроилм журнали 2016йил. №4 2бет.

13.Ерларни хуқуқий мухофаза  қилишда ер мониторингининг утувор йўналишлари.Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 14 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани.2015йил. 273-275бетлар.

14.Ер кадастри фанидан амалий машғулотлар ўтказиш бўйича услубий  кўрсатма 1-қисм.2015-йил. ТИМИ нашрёти

15.Ер кадастри фанидан амалий машғулотлар ўтказиш бўйича услубий  кўрсатма 2-қисм. 2015-йил. ТИМИ нашрёти

16.Суғориладиган ерларни лазерли нивелир ёрдамида текислаш бўйича  услубий кўрсатма малака оширувчилар бўйича. Агроилм журнали №2.2017 йил

17.Ер кадастри фанидан курс иши бажариш  бўйича услубий кўрсатма.2017-йил. ТИМИ нашёрти

18. Ердан фойдаланиш асослари ўқув қўлланма.2017-йил. Адолат нашрёти

19.Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришда замонавий  геодезик технологиялардан омаллаштириш. Халқаро конференция “ТИМИ” СХМ факулътети. 15-апрелъ кунлари.2017йил.

20.Қишлоқ хўжалик  ерларидан барқарор фойдаланишнинг долзарб масалалари. Халқаро конференция “ТИМИ” СХМ факулътети. 15-апрелъ кунлари.2017йил.

21. Деградация ҳолатидаги суғориладиган ерларни рекулътивация қилиш чораларининг ҳудудий дастурини ишлаб чиқиш.Агроилм. Махсус сон. 2018 йил. 82 бет.

22.Деҳқон ва томорқа хўжаликлари ерларидан фойдаланишнинг ташкилий масалалари. Агроилм. №6 2018й.104 бет

 Сайфуддин Рахимович Шарипов

Ердан фойдаланиш кафедраси катта ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Сайфуддин Рахимович Шарипов

Илмий даражаси, унвони

Ердан фойдаланиш кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий  илмий–услубий ишлари:

1.А.Ғофиров, С.Шарипов Ер тузиш фанидан амалий машғулотларни ўтказиш бўйича услубий қўлланма. Т.ТИМИ, 2014. 96 бет

2.“Қишлоқ хўжалиги ерларидан барқарор фойдаланишни ташкил этишнинг асосий йўналишлари” 2017 йил 21апрел куни ўтказилган “ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ЕР РЕСУРСЛАРИНИ БАРҚАРОР БОШҚАРИШ” мавзусидаги Республика илмий амалий семенари мақолалар тўплами.140 -142бетлар.

3.“Земли лесного фонда Республики Узбекистан и анализ их использования” Журнал Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета №1(33)2017г.

4.“ЕР ТУЗИШ ФАНИДА КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ”

5.2017 йил 21-22 майда Тошкент ирригация ва мелиорация институтида “Глобаллашув шароитида сув хўжалигинии самарали бошқариш муаммолари ва истиқболлари” мавзусидаги  Халқаро илмий амалий анжумани мақолалар тўплами.

6.“ЎРМОН ФОНДИ ЕРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ” 2017 йил 21-22 майда Тошкент ирригация ва мелиорация институтида “Глобаллашув шароитида сув хўжалигинии самарали бошқариш муаммолари ва истиқболлари” мавзусидаги  Халқаро илмий амалий анжумани мақолалар тўплами.

7.“ЕР ТУЗИШ СОҲАСИ: УШБУ ЙЎНАЛИШДА ТАЪЛИМ ОЛЁТГАН  ТАЛАБАЛАРИДА КАСБИЙ  КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ” Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси АХБОРОТНОМАСИ (Журнал)да 2017 йилнинг 1-сони. (22-24бетлар)

8. “ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДАГИ МАВЖУД ЭКОЛОГИК ҲОЛАТ ВА УНИНГ ЕРДАН ФОЙДАЛАНИШГА ТАЪСИРИ” 2017 йил 21апрел куни ўтказилган “ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ЕР РЕСУРСЛАРИНИ БАРҚАРОР БОШҚАРИШ” мавзусидаги Республика илмий амалий семенари мақолалар тўплами

9.  “БУЗИЛГАН  ЕРЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ     АСОСИЙ       ЙЎНАЛИШЛАРИ”  2018 йил 22-23 май кунлари “Гидротехника иншоотларининг самарадорлиги, ишончлилиги ва хавфсизлигини ошириш” мавзусида Халқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами.

10.  “ЕР ТУЗИШНИ ЛОЙИҲАЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ” Шарипов С.Р. Юсупова И.М. - ТИМИ 3-босқич талабаси- Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги 15 анънавий ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани.2017йил. 270-272бетлар.

11. “ҲУДУДЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ” ўқув қўлланма(33%) T.: ТИҚХММИ. – 2018.-302b.

12. “Бузилган ерларни рекультивациялаш учун ишчи лойиҳалар” “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами.2018й.

13. “Таълим бериш жараёнида назария ва амалиёт бирлигини таъминлаш” “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами.2018й.

Бахром Мажитов Хамитович

Ердан фойдаланиш  кафедраси ассистенти

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Бахром Мажитов Хамитович

Илмий даражаси, унвони 

Ердан фойдаланиш  кафедраси ассистенти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: landuse@tiiame.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда  ер муносабатларини тартибга солиш масалалари

 Асосий илмий – услубий ишлари:

 1. “Ердан фойдаланиш асослари” ўқув қўлланма 2017 йил Т.:ТИМИ

Рўзибоев Собир Боймирзаевич

Ердан фойдаланиш кафедраси ассистенти

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: ruziboev@inbox.uz

Батафсил

 

 

Рўзибоев Собир Боймирзаевич

Илмий даражаси, унвони 

Ердан фойдаланиш кафедраси ассистенти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: ruziboev@inbox.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Қишдоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларни деградациядан ҳимоя қилишнинг ташкилий-иқтисодий асослари

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б., Аҳоли яшаш жойллари кадастри ўқув қулланма Т.: тафакку, 2012 й,174-бет

2. Бабажанов А.Р.,Камалова Д.М., Рўзибоев С.Б., Ер кадастри,дарслик 1,2 қисмлар Т.:ТАҚИ,2016 й

3. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б.,Ердан фойдаланиш асослари, ўқув қулланма Т.: ТИМИ, 2017 й,156-бет

4. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б. Ердан фойдаланиш асослари, услубий кўрсатма., Т.:ТИМИ, 2017й,46-бет

5. Бабажанов А.Р., Рўзибоев С.Б., Сулаймонова М.Х. Қишлоқ хўжалик ерларини баҳолаш услубларини такомиллаштириш // Агро илм. - 2017. - №3. - Б.110.

6. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б., Мажитов Б.Х.,Ердан фойдаланиш асослари, ўқув қулланма Т.: ТИМИ, 2018 й,175-бет

7.Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б.,Сулаймонова М.Х., Қишлоқ хўжалик ерларини баҳолаш услубларини такомиллаштириш. Агроилм журнали №3-сон 2017 й,110-бет

8. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этишга инновацион ёндашув. Агроилм журнали №6-сон 2018й,68-бет   

9. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б. “Суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни оқилона ташкил этиш”. Деформацияланувчан қатттиқ жисмлар механикаси мавзусидаги лимий-амалий анжуман маърузалр тўплами. 2-жилд.2018 йил 347-бет.

10. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б. “Ўзбекистонда лалмикор ерлардан фойдаланишнинг самарадорилигини ошириш”. GLOBAL SCIENCE FND INNOVATIONS 2018, CENTRAL ASIA, III-INTERNATIONAL –SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE АSТАNА

11. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б. Абдурахимова М. Республика ер майдонларидан фойдаланишни бошқариш тизимини такомиллаштириш. Агроилм журнали №2-сон 2019й,77-79-бетлар       

 

Умарова Шахзода Зоиржон қизи

Ердан фойдаланиш  кафедраси стажёр ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: sh.umarova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Умарова Шахзода Зоиржон қизи

Илмий даражаси, унвони 

Ердан фойдаланиш  кафедраси стажёр ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: А ўқув биноси, А.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: sh.umarova@tiiame.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: 

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Умарова Ш.З. “Возможности мониторинга городских лесов по спутниковқм данным” Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России Материалы III Всероссийской студенческой конференции. Йошкар-Ола, 21-24 ноября 2017 г. Часть 2 “Идеи и решения для инновационного развития лесных и лесоперерабатывающих технологий”. 152 стр. 2017 й.

 2.   Каримова Х.Х. - к.э.н.ТИИМ, Алимов У., Умарова Ш. - студенты ТИИМ. “Анализ модели выбора оптимального варианта  развития производства фермерских хозяйств”.  “Қишлоқ ва сув хўжалигинннг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва итидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман. Мақолалар    тўплами /iii-қисм/ 2016. (106б)

 

 

Бегимова Мафтуна Аззам қизи

Ердан фойдаланиш кафедраси стажёр ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: m.begimova@tiiame.uz 

Батафсил

 

 

Бегимова Мафтуна Аззам қизи

Илмий даражаси, унвони

-

Ердан фойдаланиш кафедраси стажёр ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б.л.-205

Тел.:  +99871-237-19-47

Email: m.begimova@tiiame.uz 

Тадқиқот сохасидаги қизиши: Ўрмон фонди ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва уларни муҳофаза қилиш масалаларини GIS технологияларини кенг тадбиқ қилган ҳолда ижобий ечимларга эришиш.

Асосий илмий–услубий ишлари:

1.Бегимова М.А. “Международный опыт создания лесозащитных полос: оценка и перспективы создания” Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России Материалы III Всероссийской студенческой конференции. Йошкар-Ола, 21-24 ноября 2017 г. Часть 2 “Идеи и решения для инновационного развития лесных и лесоперерабатывающих технологий”. 20 стр. 2017 й.