O'qitiladigan fanlar

 

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha ma’lumot

Bakalavriatura bosqichida asosiy fanlar

1.

Yer tuzishning ilmiy asoslari

Talabalarga fanning uslubiy asoslari, yer tuzish ob’ekti - yer resurslari, yer tuzishning tarixiy tajribasi va rivojlanish sharoiti, yer tuzishning umumiy nazariyasi, yer tuzish jarayonida hisobga olinadigan tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar to‘g‘risida tushunchalar beriladi. O‘zbekistonda yer tuzish tizimi, yer tuzish fani va uning asosiy rivojlanish bosqichlari masalalari o‘rgatiladi.

2.

O‘rmon tuzish asoslari va ixota daraxtlari polosalarini loyihalash

Talabalarga dalalarni va aholi yashash joylarini, sug‘orish tarmoqlari va suv omborlarini muhofaza qiluvchi ihota daraxtlari tizimi to‘g‘risida tushunchalar beriladi.

3.

Yer tuzishni loyihalash

Talabalarga yer tuzishni loyihalash qonuniyatlari, yer tuzish jarayoni tarkibi, hususiyatlarini hisobga olgan holda hududlarni tashkil etish loyihalarni ishlash uslubiyati masalalari to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi.

4.

Yer tuzishning avtomatlashgan tizimlari

Talabalarga yer tuzishda qo‘llaniladigan avtomatlashgan  tizimlar tushunchasi, uning tarkibi, dasturlash maxsulotlari, GAT va YeAT to‘g‘risida tushunchalar beriladi hamda YeTLATni qo‘llashning iqtisodiy samaradorligini aniqlash uslubiyati o‘rgatiladi.

5.

Yer huquqi

Talabalarga yer huquqi tushunchasi,predmeti, o‘b’ekti va sub’ektlari, manbalari, yerga mulkchilik va yerdan foydalanish huquqlari hillari to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi hamda yer fondi toifalarining huquqiy holati o‘rgatiladi.

6.

Yer tuzish iqtisodi

Talabalarga xo‘jaliklararo yer tuzish iqtisodining yer egaliklari va yerdan foydalanishlarning optimal o‘lchamlarini belgilash, tashkil etilayotgan yoki qayta tashkil etilayotgan qishloq xo‘jalik korxonasi ishlab chiqarishining iqtisodiy samaradorligini raqobatbardoshligini) baholash, davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun yerlarni berish va olishning iqtisodiy oqibatlarini hisoblash usuli, yer egaliklari va yerdan foydalanishlar kamchiliklarini tugatishning iqtisodiy samaradorligini baholash masalalari o‘rgatiladi

7.

Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va rejalashtirish

Talabalarga yer tuzish xizmati hamda loyiha tashkilotlari ishlarini va faoliyatini o‘rganish, ish va  mehnatni to‘g‘ri tashkil qilish asoslari, yer tuzish ishlarini bajarishda ilmiy asoslangan me’yorlardan foydalanishni, boshqarish usullarini, yer tuzishda mehnatga haq to‘lash tizimini tadbiq qilish yo‘llarini  o‘rgatadi.

 

Tanlov fanlari

1.

Mutaxassislikka kirish

Talabalarga yer tuzish tizimining shakllanish tarixi,Ergeodezkadastr davlat qo‘mitasi va uning tarkibiga kiruvchi tashkilotlar va korxonalar tarkibi, Yerdan foydalanish fakulteti va uning tarkibidagi kafedralarga oid ma’lumotlar beriladi.

2.

Yerdan foydalanish asoslari

Talabalarga yerdan foydalanish tushunchasi, unga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar, xalq xo‘jaligi ishlab chiqarishida yer va boshqa ishlab chiqarish vositalarining roli to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi.

3.

Yer tuzish

Talabalarga yer tuzish tushunchasi, uning xillari va ularda amalga oshiriladigan xarakatlar to‘g‘risida tushuncha va ma’lumotlar beriladi.

Magistratuta bosqichida

 

Fanning nomi

                        Fan xaqida qisqacha ma’lumot

1.

Hududlarni rivojlantirish

Magistrantlarga respublikamizda amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy-siyosiy o‘zgarishlar asosida hududlarni rivojlantirish va xarakatdagi yer qonunchiligiga oid qonunlar yer fondi toifalarining huquqiy holati masalalari o‘rgatiladi.

2.

Yer uchastkalarini shakllantirish

Magistrantlarga yer uchastkasi va unda joylashgan ko‘chmas mulk ob’ektlari to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi va ularni baholash va shakllantirish tartibi masalalari o‘rgatiladi.

3.

Yerdan foydalanish iqtisodi

Magistrantlarga yerdan foydalanuvchi  to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi va ularni baholash va shakllantirish tartibi masalalari o‘rgatiladi.

4.

Yerdan foydalanishda integratsion boshqaruv

Magistrantlarga respublikamizda mavjud yer resurslaridan foydalanishni boshqarish tushunchasi, boshqarish usullari to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi.