Tadqiqotchilar

           

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Xakberdiev O.Э.

B.f.n, dotsent

03.00.13- tuproqshunoslik

O`zbekiston hududining tog’ va tog’ oldi eroziyaga uchragan tuproqlarni qiyosiy baholash

(Chotqol va Xisor tog’ tizmalari misolida)