Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Raxmonov Q.

I.f.n, dotsent

06.01.10

Yer kadastri axborot ta’minoti metodologiyasi

2.

Ashurov A.

-

06.01.10

Разработки организотционно экономических факторов повышение эффективности исползовании земел дехканских хозяйств (на примери южных областей Республики )

3.

Uspanqulov B

-

06.01.10

Bino va inshootlar davlat kadastrini yuritishning yagona uslubiyatini ishlab chiqish va uning axborot ta’minoti.

4.

Saydalieva G.

-

06.01.10

Qishloq xo‘jaligi yerlari monitoringini yuritishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari

5.

Kubaev Dj.

-

06.01.10

Qishloq xo‘jaligi yerlarini miqdor va hisobini yuritishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash

6.

Abdurahimova M.

-

11.00.07

Yer axborot tizimini shalklantirishda innovatsion texnologiyalarni tadbiq qilish (Toshkent viloyati misolida)