O'qitiladigan fanlar

Bakalavriyat bosqichida

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha ma’lumot

1

Tuproqshunoslik va dehqonchilik .

 

Fanning maqsadi: talabalarda tuproq hosil bo‘lish jarayoni, tuproqlarning   tarqalishi, xususiyatlari, morfologik belgilari, tuproq unumdorligini oshirish chora-tadbirlari va tuproqlarning sifatini baxolash ko‘rsatkichlari, o‘simliklarning yashash sharoitlari, dehqonchilik tizimi va qonunlari, qo‘llaniladigan organik va mineral o‘g‘itlarning xossa va xususiyatlari, kimyoviy tarkibi hamda tuproqda kechadigan jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi: Tuproqshunoslik va dehqonchilikka oid mumtoz nazariy va amaliy tayanch tushunchalarni talabalar ongiga singdirish, O‘zbekistonda tarqalgan tuproqlarning hosil bo‘lishi, xossalari va ularni boshqarish, tuproq unumdorligini oshirish yo‘llari, o‘simlik mahsulotlari yetishtirishda amalga oshiriladigan agrotexnologik jarayonlari haqida bilim berish.

2

Atrof muhit biotexnologiyasi

Fanning asosiy maqsadi - talabalarda tirik organizmlar, ularning organlari, to‘qima, hujayra tuzilishi, funksiyalari, kimyoviy tarkibi hamda ularda kechadigan jarayonlarni  o‘rganish, atrof muhit muhofazasi sohasidagi masalalarni yechishda qo‘llanadigan biotexnologik usullarning amaliy va nazariy tomonlari tizimli ravishda ochib berish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi – talabalarga:

- hayotning mohiyati, uning tuzilish darajalari, shakllari;

-hayot rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini tadbiq qilish;

- biologik qonuniyatlarni xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlariga tadbiq etish va eng avvalo ekologik muhitni saqlash, serhosil ekin navlari va chorva hayvon zotlarini  yaratish hamda shu asosda inson farovonligini oshirish;

- qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda bakteriyalarning, viruslarning hamda zamburug‘larning foyda va zararli tomonlarini keng o‘rganish bilan ularni tadbiq qilish;

- bakteriyalarning tuzilishi, xususiyatlari, ularning ko‘payishi va qishloq xo‘jaligida qo‘llanishi bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirish;

- suv va tuproq, mikroorganizmlarining funksiyalari, tuzilishlari va xususiyatlarini hamda qo‘llanishlarini o‘rganish;

- mikrobiologik usullarni, ya’ni mikroskop bilan ishlash, bakteriyalarni ko‘paytirish va ularni aniqlash usullari, preparat tayyorlashni, ozuqa muhitini tayyorlash holatini, bakteriyalarningtuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyatini o‘rganish;

- biotexnologiya usullarining mohiyatini o‘rgatish, tabiiy xom ashyolar asosida biologik faol birikmalarni olish, ekologik sof texnologiyalarni qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishida qo‘llash va ulardan inson turmushini yaxshilashdagi o‘rnini o‘rgatishdan iboratdir.

3

Tuproqshunoslik va o‘simlikshunoslik

Fanni o‘qitishdan maqsad -  Qishloq xo‘jalik texnikasi ta’lim sohasi talablari doirasida  “Tuproqshunoslik va o‘simlikshunoslik asoslari” fani talabalarga tuproqshunoslik, dehqonchilik va o‘simlikshunoslik sohalaridagi bilimlarning nazariy va amaliy asoslari, tuproq hosil bo‘lish jarayoni, tuproqning xossalari, tuproqlarning tarqalish qonuniyatlari va tasnifi, ularning ekologo-meliorativ holatini ifodalovchi kщrsatkichlar, ularni yaxshilash chora-tadbirlari, dehqonchilikda qo‘llaniladigan agrotexnologik jarayonlarni o‘rgatish, ishlab chiqarish amaliyotiga tadbiq qilish, asosiy qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirish texnologiyalari bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni hosil qilishning nazariy va amaliy tomonlarini o‘rganishga yo‘naltirish vazifasini bajaradi.

Fanning vazifasi - - tuproq hosil bo‘lish jarayonining mohiyati, umumiy sxemasi, o‘simliklarning tuzilishi, morfologiyasi, biologiyasi, yashash sharoitlari va dehqonchilik qonunlari; tuproq xossalari, yetishtirilayotgan ekin turlari haqida tasavvurga ega bo‘lishi;

- tuproq hosil bo‘lishiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillar va sharoitlar, tuproqning organik qismi, kimyoviy tarkibi, tuproq strukturasi, tuproq xossalari, ularni mo‘tadillashtirish yo‘llari, tuproq unumdorligi, tuproqlarning tasnifi,  tuproqning suv rejimi, almashlab ekishning ilmiy asoslari va tashkil qilish tartibi,  tuproqqa asosiy, ekishdan oldin va keyin ishlov berish, dehqonchilik tizimining rivojlanish tarixi va tasnifi, dehqonchilikning zonal tizimlari va ularning ilmiy asoslari, asosiy qishloq xo‘jalik ekinlarning o‘ziga xos xususiyatlarini bilishi va ulardan foydalana olishi;

- O‘zbekistonda tarqalgan tuproqlar xususiyatlari va holatini nazarda tutgan holda o‘simliklarni joylashtirish, suvtejamkor sug‘orish usullari va texnikasidan foydalanish, qishloq xo‘jaligining barcha sohasida zamonaviy dehqonchilik yutuqlarini qo‘llay olish, qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olish uchun tuproq xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy resurstejamkor texnika va moslamalardan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.

 

4

Tuproq resurlari va ulardaan foydalanish

       Fanning maqsadi: talabalarda tuproq hosil bo‘lish jarayoni, tuproqlarning   tarqalishi, xususiyatlari, morfologik belgilari, tuproq unumdorligini oshirish chora-tadbirlari va tuproqlarning sifatini baxolash ko‘rsatkichlari, o‘simliklarning yashash sharoitlari, dehqonchilik tizimi va qonunlari, qo‘llaniladigan organik va mineral o‘g‘itlarning xossa va xususiyatlari, kimyoviy tarkibi hamda tuproqda kechadigan jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi: Tuproqshunoslik va dehqonchilikka oid mumtoz nazariy va amaliy tayanch tushunchalarni talabalar ongiga singdirish, O‘zbekistonda tarqalgan tuproqlarning hosil bo‘lishi, xossalari va ularni boshqarish, tuproq unumdorligini oshirish yo‘llari, o‘simlik mahsulotlari yetishtirishda amalga oshiriladigan agrotexnologik jarayonlari haqida bilim berish.

 

Magistratuta bosqichida

t/r

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

  1.  

Meliorativ tuproqshunoslik va dehqonchilik

Meliorativ tuproqshunoslik fani Meliorativ holati qoniqarsiz yerlarning xossalari, ularni boshqarish, agro va gidromeliorativ tadbirlarni ilmiy asoslash, yetishtiriladigan ekinlarni tanlash, joylashtirishva agrotexnologik tadbirlarni (tuproqqa ishlov berish, ekish, o‘g‘itlash, sug‘orish, va h.k) yerlarning holatini inobatga olib tabaqalashtirgan holda ishlab chiqarish amaliyotida qo‘llashning ilmiy asoslarini o‘rganadi.