O'qitiladigan fanlar

Bakalavriyat bosqichida

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha ma’lumot

1

Tuproqshunoslik va dehqonchilik .

 

Fanning maqsadi: talabalarda tuproq hosil bo‘lish jarayoni, tuproqlarning   tarqalishi, xususiyatlari, morfologik belgilari, tuproq unumdorligini oshirish chora-tadbirlari va tuproqlarning sifatini baxolash ko‘rsatkichlari, o‘simliklarning yashash sharoitlari, dehqonchilik tizimi va qonunlari, qo‘llaniladigan organik va mineral o‘g‘itlarning xossa va xususiyatlari, kimyoviy tarkibi hamda tuproqda kechadigan jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi: Tuproqshunoslik va dehqonchilikka oid mumtoz nazariy va amaliy tayanch tushunchalarni talabalar ongiga singdirish, O‘zbekistonda tarqalgan tuproqlarning hosil bo‘lishi, xossalari va ularni boshqarish, tuproq unumdorligini oshirish yo‘llari, o‘simlik mahsulotlari yetishtirishda amalga oshiriladigan agrotexnologik jarayonlari haqida bilim berish.

2

Atrof muhit biotexnologiyasi

Fanning asosiy maqsadi - talabalarda tirik organizmlar, ularning organlari, to‘qima, hujayra tuzilishi, funksiyalari, kimyoviy tarkibi hamda ularda kechadigan jarayonlarni  o‘rganish, atrof muhit muhofazasi sohasidagi masalalarni yechishda qo‘llanadigan biotexnologik usullarning amaliy va nazariy tomonlari tizimli ravishda ochib berish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi – talabalarga:

- hayotning mohiyati, uning tuzilish darajalari, shakllari;

-hayot rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini tadbiq qilish;

- biologik qonuniyatlarni xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlariga tadbiq etish va eng avvalo ekologik muhitni saqlash, serhosil ekin navlari va chorva hayvon zotlarini  yaratish hamda shu asosda inson farovonligini oshirish;

- qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda bakteriyalarning, viruslarning hamda zamburug‘larning foyda va zararli tomonlarini keng o‘rganish bilan ularni tadbiq qilish;

- bakteriyalarning tuzilishi, xususiyatlari, ularning ko‘payishi va qishloq xo‘jaligida qo‘llanishi bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirish;

- suv va tuproq, mikroorganizmlarining funksiyalari, tuzilishlari va xususiyatlarini hamda qo‘llanishlarini o‘rganish;

- mikrobiologik usullarni, ya’ni mikroskop bilan ishlash, bakteriyalarni ko‘paytirish va ularni aniqlash usullari, preparat tayyorlashni, ozuqa muhitini tayyorlash holatini, bakteriyalarningtuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyatini o‘rganish;

- biotexnologiya usullarining mohiyatini o‘rgatish, tabiiy xom ashyolar asosida biologik faol birikmalarni olish, ekologik sof texnologiyalarni qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishida qo‘llash va ulardan inson turmushini yaxshilashdagi o‘rnini o‘rgatishdan iboratdir.

3

Landshaftshunoslik asoslari

Fanni o‘qitishdan maqsad - Yer landshaft qobig‘ining bir butunligini, uning komponentlari bir-biri bilan o‘zaro chambarchas bog‘liq va aloqador ekanligi, ular orasidagi murakkab modda va energiya almashuvi jarayoni mavjudligi haqidagi tushunchalarni shakllantirish hamda Yer landshaft qobig‘ini tashkil qiluvchi geosistemalar haqidagi bilimlarni hosil qilish, landshaftni geografik kompleks sifatida  o‘rganish, yer tuzish ishlarini loyihalashni tashkil etish, tabiiy zaxira - landshaft komponentlarning hududiy tarqalishi, miqdoriy ko‘rsatkichlari va ulardan qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini tashkil etishda foydalanishga oid nazariy va amaliy bilimlarni talabalarga singdirish.

Fanning vazifasi - landshaftshunoslik g‘oyalarining shakllanishi va taraqqiyot tarixi, landshaftshunoslikning ilmiy nazariy asoslari, landshaftlarning strukturasi, landshaftlarning kelib chiqishi, dinamikasi, rivojlanishi va maxsus faoliyati, antropogen landshaftlar, ularning hosil bo‘lishi va tasniflari, amaliy landshaftshunoslik, tabiiy resurslardan foydalanish va tabiatni muhofaza qilishning landshaft-ekologik prinsiplari va uslublarini, turli zonalar, viloyatlar, tumanlar tabiiy resurslaridan har tomonlama foydalanish, ularni muhofaza qilish va tiklash masalalarini geografik komplekslar holida  o‘rganish.

4

Tuproq resurlari va ulardaan foydalanish

      O‘quv jarayonida talabalar tuproq resurslari va ulardan foydalanish fanining nazariy va amaliy asoslari doirasida O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan tuproqlarning sho‘rlanishiga, ifloslanishiga qarshi kurash usullarini, unumdorlikni oshirish, eroziyaga moyillikning oldini olishni, qishloq xo‘jalikda tuproq resurslaridan oqilona foydalanishga oid bilimlarni talabalarga singdirish. O‘zbekiston tuproqlarining tarqalishi,cho‘l va balandlik mintaqa   tuproqlarining kimyoviy, fizik, fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilashga oid nazariy va amaliy tomonlarini o‘rganadilar.

5

Yer resurslaridan foydalanish

Fanning maqsadi: talabalarda tuproq hosil bo‘lish jarayoni, tuproqlarning   tarqalishi, xususiyatlari, morfologik belgilari, tuproq unumdorligini oshirish chora-tadbirlari va tuproqlarning sifatini baxolash ko‘rsatkichlari, o‘simliklarning yashash sharoitlari, dehqonchilik tizimi va qonunlari, qo‘llaniladigan organik va mineral o‘g‘itlarning xossa va xususiyatlari, kimyoviy tarkibi hamda tuproqda kechadigan jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Fanning vazifasi: Tuproqshunoslik va dehqonchilikka oid mumtoz nazariy va amaliy tayanch tushunchalarni talabalar ongiga singdirish, O‘zbekistonda tarqalgan tuproqlarning hosil bo‘lishi, xossalari va ularni boshqarish, tuproq unumdorligini oshirish yo‘llari, o‘simlik mahsulotlari yetishtirishda amalga oshiriladigan agrotexnologik jarayonlari haqida bilim berish.

Magistratuta bosqichida

t/r

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

  1.  

Meliorativ tuproqshunoslik

Meliorativ tuproqshunoslik fani Meliorativ holati qoniqarsiz yerlarning xossalari, ularni boshqarish, agro va gidromeliorativ tadbirlarni ilmiy asoslash, yetishtiriladigan ekinlarni tanlash, joylashtirishva agrotexnologik tadbirlarni (tuproqqa ishlov berish, ekish, o‘g‘itlash, sug‘orish, va h.k) yerlarning holatini inobatga olib tabaqalashtirgan holda ishlab chiqarish amaliyotida qo‘llashning ilmiy asoslarini o‘rganadi.