O'qitiladigan fanlar

T/r

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Oliy matematika

Asosiy matematik usullarni o‘rgatish, o‘quv rejalaridagi ixtisoslik va umumkasbiy fanlarni o‘rganish uchun zarur bo‘lgan formulalar va usullarni o‘rgatish

2.

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.

Talabalarni nazariy va amaliy iqtisodiy masalarni hal qilishda ishlatiladigan matematik apparatning asoslari bilan tanishtirish, mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini oshirish

3.

Iqtisodchilar uchun matematika

Talabalarni, iqtisodiy masalarni hal qilishda matematikaning roli va ahamiyati haqida tanishtirish, mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini oshirish

4

Chiziqli algebra va analitik geometriya

“Chiziqli algebra va analitik geometriya” fani talabaning dunyoqarashini shakllantirish; talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirish, ularning mantiqiy va algoritmik fikrlashlarini rivojlantirish, zukkoligini oshirish; tabiiy jarayonlar, hodisalar va qurilmalarni modellashtirishda, asosli tahlil qilishda, texnik va iqtisodiy masalalarning optimal yechimlarini qidirishda, ularni amalga oshirishning eng yaxshi yo‘llarini tanlashda zarur bo‘ladigan asosiy matematik usullarni talabalarga o‘rgatish, o‘quv rejalaridagi umumkasbiy va ixtisoslikka doir majburiy va tanlov fanlarini o‘zlashtirishi uchun zarur buladigan tayanch bilimlarni berish vazifalarini bajaradi.

5

Matematik analiz

“Matematik analiz” fani talabaning dunyoqarashini shakllantirish; talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirish, ularning mantiqiy va algoritmik fikrlashlarini rivojlantirish, zukkoligini oshirish; tabiiy jarayonlar, hodisalar va qurilmalarni modellashtirishda, asosli tahlil qilishda, texnik va iqtisodiy masalalarning optimal echimlarini qidirishda, ularni amalga oshirishning eng yaxshi yo‘llarini tanlashda zarur bo‘ladigan asosiy matematik usullarni talabalarga o‘rgatish, o‘quv rejalaridagi umumkasbiy va ixtisoslikka doir majburiy va tanlov fanlarini o‘zlashtirishi uchun zarur buladigan tayanch bilimlarni berish vazifalarini bajaradi.

6

Differensial tenglamalar

“Differensial tenglamalar” fani talabaning dunyoqarashini shakllantirish; talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirish, ularning mantiqiy va algoritmik fikrlashlarini rivojlantirish, zukkoligini oshirish; tabiiy jarayonlar, hodisalar va qurilmalarni modellashtirishda, asosli tahlil qilishda, texnik va iqtisodiy masalalarning optimal yechimlarini qidirishda, ularni amalga oshirishning eng yaxshi yo‘llarini tanlashda zarur bo‘ladigan asosiy matematik usullarni talabalarga o‘rgatish, o‘quv rejalaridagi umumkasbiy va ixtisoslikka doir majburiy va tanlov fanlarini o‘zlashtirishi uchun zarur buladigan tayanch bilimlarni berish vazifalarini bajaradi.

7

Matematik fizika tenglamalari

“Matematik fizika tenglamalar” fani talabaning dunyoqarashini shakllantirish; talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirish, ularning mantiqiy va algoritmik fikrlashlarini rivojlantirish, zukkoligini oshirish; talabalarga matematik fizika tenglamalari yordamida fizik jarayonlarning matematik modelini tuzishni o‘rgatish;

tajriba o‘tkazish yo‘li bilan olingan natijalarning, turli tabiiy jarayonlar, hodisalar va qurilmalarni matematik modellarini tuzishda, asosli tahlil qilishda, texnik va iqtisodiy masalalarning optimal echimlarini qidirishda, ularni amalga oshirishning eng yaxshi yo‘llarini tanlashda zarur bo‘ladigan asosiy matematik usullarni talabalarga o‘rgatish;

tabiiy jarayonlar, hodisalar va qurilmalarni modellashtirishda, asosli tahlil qilishda, texnik va iqtisodiy masalalarning optimal yechimlarini qidirishda, ularni amalga oshirishning eng yaxshi yo‘llarini tanlashda zarur bo‘ladigan matematik analiz, chiziqli algebra va differensial tenglamalar fanlari bo‘yicha o‘quv rejalaridagi ixtisoslik va umumkasbiy fanlari masalalarida matematik uslublarni tatbiq eta bilish ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir.